Meties vasarā! Vasaras pludmale atvērta!

Autostāvvietas izmantošanas noteikumi

SIA “Akvaparks”
Autostāvvietas lietošanas noteikumi


1.Šī autostāvvietas teritorija (turpmāk – Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietas lietošanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA “Akvaparks” (turpmāk - Akvaparks), vienotais reģistrācijas Nr.40003508890, juridiskā adrese: Viestura iela 24, Jūrmala, LV-2010, Latvija.
 
2.Šie Autostāvvietas noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir uzskatāmi par līgumu, kas noslēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums tiek atzīts par noslēgtu ar brīdi, kad Automašīnas  lietotājs novieto Transportlīdzekli Autostāvvietā (lietotājs apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem).
 
3.Autostāvvietā atļauts iebraukt, apstāties un novietot stāvēšanai tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu transportlīdzekli ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm (turpmāk – Transportlīdzeklis). Transportlīdzekļa kustība, apstāšanās un novietošana stāvēšanai Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot šos noteikumus, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Autostāvvietas lietotājiem. Ilgāk par 48 stundām kopš iebraukšanas brīža Autostāvvietā Transportlīdzeklim stāvēt aizliegts.
 
4.Autostāvvietā aizliegts iebraukt, apstāties un novietot (izņemot ar speciālām Akvaparka atļaujām):
-kravas automobiļiem;
-traktoriem;
-speciālajai tehnikai;
-koplietošanas transportlīdzekļiem (tai skaitā elektroskūteriem un motorolleriem);
 
5.Autostāvvieta ir izmantojama 24 stundas diennaktī.
 
6.Ja Transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks (turētājs), novietojot Transportlīdzekli Autostāvvietā, viņš apliecina, ka ir saņēmis Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Transportlīdzekli un Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Transportlīdzekļa lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu.
 
7.Autostāvvietas izmantošana ir par maksu saskaņā ar Noteikumos norādītajiem tarifiem:
 
7.1.     Akvaparka apmeklētājiem (ar iegādātu akvaparka apmeklējuma biļeti) fiksēta maksa: 1,00 EUR.
7.2.     Citiem Autostāvvietas lietotājiem: 1,50 EUR/h no plkst. 7:00 līdz 23:00
7.3.     Nakts tarifs fiksēta maksa 6,00 EUR no plkst. 23:01 līdz  6:59
 
8.Minimālais apmaksas periods ir 1 (viena) stunda.
 
9.Autostāvvietu vietas, kuras apzīmētas ar 942. ceļa apzīmējumu, ir paredzētas personām ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, bet tajās par Transportlīdzekļa novietošanu jāveic samaksa saskaņā ar Autostāvvietas tarifa likmi. Ar 942. ceļa apzīmējumu apzīmētas vietas nedod tiesības Autostāvvietu izmantot bez maksas. 
 
10.Apmaksu nepiemēro:
10.1.  operatīvajam transportam;
10.2.  transportlīdzeklim ar Akvaparka piešķirtu atļauju iebraukšanai Autostāvvietas teritorijā bez maksas (nomnieku transports, piegādes transports (30 minūtes), Akvaparka darbinieku transports (darbinieku darba dienā).
 
11.Iebraucot Autostāvvietā, Transportlīdzekļa lietotājam no iebraukšanas termināla, kas izvietots pirms iebraukšanas barjeras, jāpaņem žetons.
Samaksa par Autostāvvietu veicama:
Akvaparka apmeklētājiem – Akvaparka ieejas kasē vienlaicīgi ar ieejas biļetes iegādi;
Pārējiem Autostāvvietas lietotājiem – pirms izbraukšanas no Autostāvvietas norēķinu automātā.
 
12.Ja nedarbojas iebraukšanas termināls (netiek izdoti žetoni), Transportlīdzekļa lietotājam nekavējoties jāinformē Akvaparka apsardzes darbinieks vai kases darbinieks.
 
13.Pēc akvaparka apmeklējuma laika beigām (akvaparka apmeklētājiem) vai apmaksas veikšanas (pārējiem Autostāvvietas lietotājiem) 15 minūšu laikā jāizbrauc no Autostāvvietas, apmaksāto žetonu iemetot izbraukšanas terminālā, kas izvietots pirms izbraukšanas barjeras.
 
14.Autostāvvietas žetona nozaudēšanas gadījumā Transportlīdzekļa lietotājs pie Akvaparka ieejas kases informē par to  kasieri un veic žetona atjaunošanas maksu 20.00 EUR (divdesmit eiro).
Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums novērst jebkuru pieļauto Noteikumu pārkāpumu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no konstatētā pārkāpuma fiksēšanas.
 
15.Ja Transportlīdzeklis novietots Autostāvvietā, pārkāpjot Noteikumus tādējādi, ka tas apgrūtina Autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem vai pārsniedz Noteikumos pieļaujamo maksimālo nepārtrauktas Autostāvvietas izmantošanas laiku, Akvaparkam ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).
 
16.Par Autostāvvietas patvaļīgu atstāšanu, neveicot samaksu par tās izmantošanu, tiek piemērots līgumsods EUR 35 (trīsdesmit  pieci euro) apmērā.
 
17.Par Autostāvvietas patvaļīgu atstāšanu, neveicot samaksu par tās izmantošanu, pārvietojoties pa zaļo zonu (zālāju) vai šķērsojot to, tiek piemērots līgumsods EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā.
 
18.Par Autostāvvietas patvaļīgu atstāšanu, neveicot samaksu par tās izmantošanu, bojājot izbrauktuves barjeru vai iebraukšanu Autostāvvietā, bojājot barjeru, tiek piemērots līgumsods EUR 200 (divi simti euro) apmērā.
 
19.Par Noteikumu 4. vai 27.punkta pārkāpumu tiek piemērots līgumsods EUR 40 (četrdesmit euro) apmērā.
 
20.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt zaudējumus.
 
21.Līgumsoda samaksa jāveic 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina izrakstīšanas dienas. Pēc līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklim nekavējoties jāizbrauc no Autostāvvietas.
 
22.Akvaparkam ir tiesības vērst piedziņu pret Transportlīdzekļa lietotāju un/vai turētāju un/vai īpašnieku par jebkuriem Akvaparkam nodarītajiem zaudējumiem un līgumsodu samaksu, kas radušies saistībā ar Transportlīdzekļa novietošanu Autostāvvietā, pārkāpjot šos Noteikumus, kā arī pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesību. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesības izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotā līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības samaksas.
 
23.Noteikumu ievērošanas kontroli veic Akvaparka apsardzes dienesta pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus (t.sk. foto iekārtas vai videoiekārtas). Akvaparka apsardzes dienesta pārstāvju veiktie foto un video uzņēmumi ir uzskatāmi par pierādījumu konstatētā pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem.
 
24.Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Transportlīdzekļa drošību. Akvaparks neuzņemas nekādu atbildību par Autostāvvietā esošo Transportlīdzekli un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.
 
25.Akvaparks neatbild par zaudējumiem, kas Autostāvvietas lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.
 
26.Ja nepārtraukts Transportlīdzekļa novietošanas laiks Autostāvvietā pārsniedz 48 (četrdesmit astoņas)
stundas, ir nepieciešama iepriekšēja vienošanās ar Akvaparku.
 
27.Reklāmas materiālu piedāvāšana, preču izplatīšana vai to reklamēšana, ierīču, kas atskaņo reklāmas audio materiālus, vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana bez iepriekšējas vienošanās ar Akvaparku ir aizliegta. Par reklāmas izvietošanu Autostāvvietā bez saskaņojuma piemērojams līgumsods EUR 500 (pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. Akvaparka apsardzes dienests ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt šādu darbību un izraidīt pārkāpēju no Autostāvvietas.
 
28.Autostāvvietas lietotājam ir aizliegts autostāvvietā mazgāt un/vai remontēt transportlīdzekli vai citādi piegružot Autostāvvietas teritoriju. Smēķēt Autostāvvietas teritorijā atļauts tikai tam speciāli ierīkotās vietās.
 
29.Akvaparkam nepieciešamības gadījumos ir tiesības ierobežot, kā arī aizliegt Autostāvvietas izmantošanu tās darba laikā.
 
30.Akvaparks veic Transportlīdzekļu īpašnieku (turētāju) datu apstrādi, lai nodrošinātu līguma izpildi, un uzglabā tos līdz līguma izpildei un līdz noilguma beigām. Datu subjekts var pieprasīt informāciju par saviem datiem, veikt izmaiņas vai pieprasīt datu dzēšanu, iesniegt iebildumus un pieprasīt ierobežot apstrādi, īstenot tiesības uz datu pārnesamību un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā dati var tikt nodoti Akvaparka pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Datu pārziņa kontaktinformācija: SIA ”Akvaparks”, Jūrmala, Viestura ielā 24, Latvija, LV 2010.         E-pasts: info@akvaparks.lv, tālrunis: +371 67755636. Ar detalizētāku informāciju par datu apstrādi var iepazīties https://www.akvaparks.lv/lv/akvaparks/privatuma_politika/ .