Meties vasarā! Vasaras pludmale atvērta!

Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

     SIA “Akvaparks” (turpmāk – Akvaparks), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula)  prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

     Pārziņa kontaktinformācija: SIA”Akvaparks”, Jūrmala, Viestura ielā 24, Latvija, LV 2010. E-pasts: info@akvaparks.lv, +371 67755636.

     Šī privātuma politika izskaidro, kā Akvaparks apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Akvaparka Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Akvaparks.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Akvaparks apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Videonovērošana

    Akvaparks apmeklētāju drošībai veic video novērošanu Akvaparka publiskajās telpās un informācija par to ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Akvaparks apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

     Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Akvaparks glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Sīkdatnes

     Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Akvaparks mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc Akvaparks izmanto sīkdatnes

Akvaparks izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

     Serveris, kurā izvietota Akvaparks mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Akvaparks leģitīmā interese.

     Akvaparks neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Akvaparks informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

     Akvaparks mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

     Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Ar sīkāku informāciju var iepazīties: www.youronlinechoices.com/lv/.

     Akvaparks mājas lapas apmeklētājs var dzēst no sava datora visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat Akvaparks interneta vietni, taču šādā gadījumā daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

     Likumā noteiktos gadījumos Akvaparks var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Akvaparks var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

     Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

    Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Akvaparks par Jums apstrādā Jums ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts SIA “Akvaparks”: Jūrmalā, Viestura ielā 24, LV 2010, Latvijā.

    Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

    Akvaparks veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi, bet informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

    Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Izmaiņas Privātuma politikā

     Akvaparks ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.akvaparks.lv.