Meties vasarā! Vasaras pludmale atvērta!

Elektroniski nopērkamo biļešu iegādes noteikumi

Distances līgums

1. Vispārīga informācija
1.1. SIA “Akvaparks”, reģ.Nr.40003508890, ir uzņēmuma „Līvu Akvaparks”, Jūrmalā, Viestura ielā 24, (turpmāk – Akvaparks) īpašnieks.
1.2. SIA “Akvaparks” caur interneta vietni www.akvaparks.lv nodrošina biļešu un dāvanu karšu tirdzniecību ( turpmāk tekstā – biļetes ) Akvaparka apmeklējumam.
1.3. Interneta lietotāji, kuri iegādājas Biļetes, izmantojot interneta vietni www.akvaparks.lv  (turpmāk tekstā – Pircēji), apņemas ievērot zemāk minētos biļešu pirkšanas un lietošanas noteikumus.
1.4. Biļešu iegāde interneta vietnē www.akvaparks.lv ir uzskatāma par distances līgumu, ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).
1.5. Biļešu iegāde uz vietas Akvaparka kasē nav uzskatāma par Distances līgumu un tai netiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, kā arī uz to neattiecas šie noteikumi.
1.6. Pircējs, iegādājoties biļeti, apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Distances līguma noteikumiem. Distances līgums ir  izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2. SIA “Akvaparks” un Pircēja pienākumi un atbildība
2.1. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt, izvēloties Akvaparka apmeklējuma datumu un Biļetes veidu.
2.2. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
2.3. Pircējam ir jāveic apmaksa, izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard). Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga.
2.4. Pircējs pats atbild par ierašanos Akvaparkā biļetē norādītajā datumā. Ja iegādāta dienas biļete, Pircējs pats atbild par savlaicīgu ierašanos Akvaparkā, lai izmantotu Akvaparka pakalpojumus atbilstoši savām vēlmēm un saskaņā ar Akvaparka darba laiku, kas ir noteikts interneta vietnē www.akvaparks.lv.
2.5. SIA “Akvaparks” ir atbildīgs par biļešu tirdzniecības procesa nodrošināšanu un Pircēja datu saglabāšanu un administrēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.6. SIA “Akvaparks”  ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
2.7. SIA “Akvaparks”  pirkuma izdarīšanas brīdī nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties Biļetes ar atlaidi. Biļetes ar atlaidi derīgas tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Biļete, kas iegādāta ar nepamatotu atlaidi, nav derīga. Šādas Biļetes iegāde negarantē ieeju Akvaparkā.
2.8. Neskaidrību gadījumā, kas radušies, izmantojot biļešu iegādes interneta vietni www.akvaparks.lv, Pircējs var sazināties ar SIA “Akvaparks”, zvanot uz tālruni +371 67755636 (darba dienās 9:00-18:00) vai rakstot e-pastu uz info@akvaparks.lv.
2.9. SIA “Akvaparks” nepārbauda Pircēja datu pareizību un neatbild par sekām, kas radušās, ja Pircējs norādījis nepareizus datus, tostarp nepareizu e–pasta adresi Biļetes saņemšanai, kļūdainu Biļetes veidu vai Akvaparka apmeklējuma datumu.
2.10. SIA “Akvaparks” neatbild par Pircēja neierašanos Akvaparka apmeklēšanai biļetē norādītajā datumā vai ierodas novēloti, ja iegādāta dienas biļete. Šādā gadījumā nauda par biļetēm netiek atmaksāta.

3. Biļešu saņemšana
3.1. Apmaksātās Biļetes tiek nosūtītas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā stundas laikā pēc iegādes. Biļete pēc tās apmaksas tiek ģenerēta automātiski. Par nosūtītās Biļetes drošu uzglabāšanu Pircēja e-pastā un/vai datu nesējos vai izdrukātā veidā, atbild Pircējs. Akvaparks neatbild par gadījumiem, kad Pircējam nosūtītā biļete no Pircēja e-pasta, datu nesēja vai izdrukas veidā, kļūst pieejama trešajām personām un tiek izmantota bez saskaņošanas ar Pircēju.
3.2. Pirms ierašanās Akvaparkā Pircējam biļete jāizdrukā un jāpārliecinās, ka Biļetes teksts un Biļetes kods ir skaidri salasāms un ir pieejams uzrādīšanai pirms ieejas Akvaparkā.
3.3. Gadījumā, ja stundas laikā Pircējam netiek veiksmīgi ģenerēta biļete (netiek saņemta e-pastā), Pircējs tiek aicināts sazināties ar SIA “Akvaparks”, zvanot uz tālruni +371 67755636 vai rakstot e-pastu uz info@akvaparks.lv.

4. Datu apstrāde
4.1. SIA “Akvaparks”, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula)  prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Ar SIA “Akvaparks” Privātuma politiku Pircējs var iepazīties uzņēmuma mājas lapā www.akvaparks.lv .
4.2. Pircējam ir jāizmanto, jānorāda un jāsniedz tikai savi personas dati vai to personu dati, kuras viņam ir sniegušas šādus pilnvarojumus. Pircējs, sniedzot informāciju un datus SIA “Akvaparks”, apstiprina, ka viņš ir sniegto personas datu īpašnieks (subjekts) vai persona, kurai ir likumīgi pamatotas tiesības šādus datus sniegt.
4.3. Sniegtās ziņas (personas datus) SIA “Akvaparks” izmanto tikai Pircēja interesēs ar mērķi sniegt biļešu pārdošanas pakalpojumu. Trešajām personām ziņas par Pircēju ir pieejamas tikai  Regulā noteiktajā kārtībā.
4.4. Ievadot personas datus biļešu iegādes laikā, Pircējs piekrīt, ka SIA “Akvaparks” apstrādā iesniegtos datus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.
4.5. SIA „Akvaparks”  apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot, ja ir saņemta  tieša, nepārprotama Pircēja piekrišana personas datu atklāšanai, kā arī tiesībsargājošām iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.6. SIA „Akvaparks” saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām veic Pircēja iesniegto personas datu apstrādi, ar mērķi nodrošināt biļešu pārdošanas pakalpojumu. Pārzinis - SIA “Akvaparks”, Viestura iela 24, Jūrmala, LV-2010, kontaktinformācija - info@akvaparks.lv.
4.7. SIA „Akvaparks” ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina, lai Pircēja sniegtie personas dati SIA „Akvaparks” tiktu aizsargāti no jebkādām nelikumīgām darbībām: nelikumīgas personas datu maiņas, atklāšanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas, kā arī lai personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4.8. Pircējam, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
4.8.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
4.8.2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
4.8.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
4.9. Jebkurš lūgums vai norāde saistībā ar personas datu apstrādi Pircējam ir jāiesniedz SIA „Akvaparks” privātuma politikā noteiktajā kārtībā. SIA „Akvaparks 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja  lūguma saņemšanas sniedz Pircējam motivētu atbildi.
4.10. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

5. Atteikuma tiesības
5.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.12.punktu uz Akvaparka biļešu iegādi nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības, kas ļauj atteikties no nopirktā pakalpojuma 14 dienu laikā, ja pakalpojums iegādāts, izmantojot distances līgumu. Nopirktās Biļetes SIA “Akvaparks” atpakaļ nepieņem un nemaina, izņemot gadījumu, kad biļetē norādītajā datumā Akvaparks nedarbojas.

6. Citi noteikumi
6.1. Informācija par Pircēja izdarītajiem pirkumiem tiek saglabāta 2 kalendāros gadus no Biļetes izmantošanas datuma.
6.2. Gadījumā, ja Akvaparks nedarbojas dienā, uz kuru iegādāta biļete, naudu par elektroniski iegādātajām biļetēm, SIA “Akvaparks” atmaksā Pircējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu. Iesniegumam par Biļetes atmaksu jāpievieno neizmantotā biļete. Pēc Biļetes nodošanas SIA “Akvaparks” tā vairs nav derīga Akvaparka apmeklējumam.
6.3. SIA “Akvaparks” atmaksā Pircējam tikai Biļetes nominālo vērtību. Nekādi citi papildu izdevumi, piemēram, transporta izmaksas, netiek atmaksātas.
6.4. Iegādātās Biļetes aizliegts izmantot komerciālos nolūkos, t.sk. reklāmas vai mārketinga kampaņās bez SIA “Akvaparks” rakstiskas atļaujas.
6.5. Biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta.
6.6. Biļetes iegāde atpūtai Akvaparkā apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Akvaparka Apmeklētāju noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ar Akvaparka apmeklētāju noteikumiem var iepazīties Akvaparkā un  interneta vietnē: http://www.akvaparks.lv/lv/akvaparks/apmekletaju_noteikumi/.

ATCERIES, TU PATS ESI ATBILDĪGS PAR SAVU UN CITU AKVAPARKA APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!!!

Biļešu iegāde atpūtai Līvu Akvaparkā apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar „Apmeklētāju noteikumiem” un apņemas tos ievērot.


Akvaparka administrācija